Ľudové misie - priebeh 17.-25.11.2018

Ľudové misie - priebeh

 

Misie - odovzdanie farnosti

 

1.deň17.11.2018 

 

          Dnes na večernej sv.omši sme zahájili Ľudové misie. Na úvod sv. omše zaznela pieseň a modlitba k Duchu Svätému, ktorého sme vzývali aby nás posilnil pri prežívaní misií. Sv. omšu zahajil páter Emil - správca našej farnosti odovzdaním symbolického kľúča od farnosti pátrovi Ondrejovi Skočikovi CM, z misijného tímu sv.Vincenta de Paul, ktorí sú splnomocnení cirkevnou vrchnosťou dočasne vykonávať pastoráciu v našej farnosti s cieľom dôkladnej náboženskej obnovy všetkých farníkov.

V homílii páter Ondrej spomínal na pátra Vincenta, ktorý sa zaslúžil o to, že boli misionári pozvaní do našej farnosti.Následne sa venoval v homílii téme 1.dňa " Kde si Adam?", ktorú si môžete vypočuť v nasledujúcom audiu (celá sv.omša), prípadne vo videu (zostrih-bude doplnený). 

 

Audio záznam celej sv. omše:

01. KDE SI ADAM ? - Audio záznam celej sv. omše

01. KDE SI ADAM ?

 

Video:


 

2.deň - 18.11.2018 

 

          Dnes na nedeľnej sv.omši sme páter Ondrej Skočik CM, z misijného tímu sv.Vincenta de Paul v homílií rozobral dôkladne potrebu očisty svedomia v sv. spovedi a povzbudzoval veriacich k vykonananiu generálnej sv.spovede počas ľudových misií v našej farnosti.

Pred záverečným požehnaním oboznámil veriacich s plánovaným programom ľudových misií počas nasledujúceho týždňa. Dnes sa o 15 tej hodine modlili spoločne Korunku božieho milosrdenstva spolu naše ženy s pátrom Ondrejom, a následne mali spoločne stavovskú náuku pre ženy, ktorej sa zúčastnilo vyše dvadsať naších žien.

 

Audio záznam homílie sv. omše:

02. GENERÁLNA SV.SPOVEĎ - záznam homílie sv. omše

02. GENERÁLNA SV.SPOVEĎ

Video:


3.deň - 19.11.2018 

 

          Dnes sme privítali druhého člena misíjneho tímu pátra Tomáša Brezániho CM, ktorý koncelebroval sv.omšu spolu s pátrom Ondrejom a pátrom Emilom. V homílií sa venoval téme Hriechu a obrátenia.

Po sv. omši sa stretlo asi 10 mužov v pastoračnom centre na stavovskej náuke pre mužov. Tu páter Tomáš na základe Desatora prebehol život kresťanského muža so všetkými radosťamia a starosťami.

 

Audio záznam homílie sv. omše:

03. HRIECH A OBRÁTENIE - záznam homílie sv. omše

03. HRIECH A OBRÁTENIE

Video:


4.deň - 20.11.2018 

 

          Na rannej sv.omši sa páter Tomáš vo svojej homílii venoval téme VIERA, ako aj životu blahoslavennej Anny Kolesárovej, ktorej spomienku sme si dnes uctili.

 
           Vo večernej sv. omši páter Ondrej vo svojej kázni preberal SMRŤ A SÚD v živote kresťana.Po sv. omši bola pobožnosť za zaomrelých. Nakoľko počasie nedovoľovalo sa zúčastniť pobožnosti vonku pri kríži, pomodlili sme sa spolu s pátrami v kostole. Svetlo sviečok nám malo pripomínať svetlo ktorým by nám mal byť Ježiš Kristus.
 
Audio záznam homílie rannej sv. omše:

Audio

04. VIERA

 
Audio záznam homílie večernej sv. omše:

Audio

05. SMRŤ A SÚD

Video:


 

5.deň - 21.11.2018 

 

          V  sv.omši sa páter Tomáš vo svojej homílii venoval téme JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA. Po sv. omši mali prednášku manželia Pračákovci z Ligy  pár páru na tému "Katolícke manželstvo za dverami spálne". Homíliu, ako aj prednášku si môžete vypočuť v nasledujúcej nahrávke.

 

Audio záznam homílie sv. omše:

06. JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA +  "Katolícke manželstvo za dverami spálne"

06. JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA +  "Katolícke manželstvo za dverami spálne"

Video:


6.deň - 22.11.2018 

 

          Dnešný deň od 15,00 bola adorácia pre sviatosťou oltárnou, ktorú  v závere moderoval páter Tomáš. V  sv.omši sa páter Ondrej vo svojej homílii venoval téme EUCHARISTIA. Po sv. omši nám páter Tomáš predstavil Zelený škapuliar, jeho históriu a použitie. Nakoniec pátri požehnali škapuliare a rozdali veriacim. Po sv. omši boli všetci veriaci pozvaní na malé agapé do priestorov pastoračného centra, kde naše ženičky prichystali malé občerstvenie. Tu pátri predstavili v kratkosti zúčastneným históriu a poslanie misií. Homíliu si môžete vypočuť v nasledujúcej nahrávke.

 

7.deň - 23.11.2018 

 

          Dnešnú  rannú omšu celebroval páter Tomáš a v misijnej kázni sa venoval téme UTRPENIE. Počas omše bola starším veriacim nad 60 rokov a chorým udelená sviatosť pomazania chorých. Po sv. omši bol predstavený červený škapuliar, ktorý posvätil páter Tomáš a následne rozdal veriacim. Nakoniec sa pani Čičelová poďakovala pátrovi Tomášovi, za účasť na misiach a rozlučila sa za všetkých veriacich, pretože páter musel pre povinnosti opustiť misie.

 

Od 16,15 bola v kostole Krížová cesta, po ktorej nasledovala večerná sv. omša s misijnou kázňou o ZMIERENÍ, ktorú predniesol Páter Ondrej.

 

O 18,00 na sv. omši pre maďarských veriacich páter Emil privítal pátra Viktora Kunaya CM z Budapešti, ktorý následne celebroval sv.omšu s misijnou kázňou v maďarskom jazyku. Témou bola nasledujúca kázeň.

Boh je pánom lásky

Povolaním človeka je Boha poznávať, milovať a jemu slúžiť. Ježiš nás učí poznať Otca a keď čítame evanjelium nachádzame v ňom odpoveď na náš život. Obrátenie je milosť. Hriech nás vzďaľuje od lásky zakrýva pravú tvár lásky. Kde zaniká láska, tam zaniká život.

Ježiš obnovuje v nás cez svoju smrť lásku k Bohu a k blížnemu. Dar zmierenia v nás obnovuje život. Človek odpovedá na volanie Ježiša osobne a Ježiš náš život chce naplniť radosťou.


 

Audio záznam homílie sv. omše:

08. ZMIERENIE +  "Požehnanie a predstavenie Červeného škapuliara"

08. ZMIERENIE +  "Požehnanie a predstavenie Červeného škapuliara"

Video:


8.deň - 24.11.2018 

 

          Dnešná  ranna omša bola venovaná naším mladým, hlavne tým čo sa pripravujú na sv.príjmanie ale aj birmovancom. No zúčastnili sa na nej aj mladí z Boľkovies spolu s pánom farárom Ľalíkom. Sv.omšu viedol páter Ondrej za účasti mladých, ktorí sa zapajáli do misijnej kázne o hriechu na príklade pestovania kvetiny. Na gitare doprevádzal páter Emil. Po sv. omši boli mladí pozvaní do pastoračných priestorov, kde sa im venovali naši mladí seminaristi Patrik a Peter, ktorí prišli vypomôcť pátrom pri misiách.

 

O  14,00 sv. omšu pre maďarských veriacich celebroval páter Viktor, ktorý následne celebroval sv.omšu s misijnou kázňou v maďarskom jazyku. Kázeň si môžete vypočuť v audio nahrávke. Témou bola nasledujúca kázeň.

Človek hľadá Boha.

Boh sa necháva poznávať. Potom vzťahom lásky vzrastáme, dozrievame a mení sa náš život, aby sme neboli len poslucháčmi, ale predovšetkým aby sme vydávali svedectvo tichosťou života. Cez dobro ľudia poznávajú Boha. Dobro mení svet, ľudí a robí svet ľudským. Cez odpustenie zakusujeme pokoj, šťastie a ten pokoj je silou života.

Tiché svedectvo modlitby, obety, lásky v rodinách v nás otvára vzťahy. Božie prikázania sú darom ktoré nás usmerňujú na ceste nášho života. Boh nám nič neberie, iba dáva. Dáva seba samého. Kto nájde spoločenstvo bratov a sestier, kde sa ľudia modlia, osobne poznávajú, pomáhajú si na ceste životom a budujú spoločenstvo života, tam je sila premáhať ťažkosti života.


 

O 17,00 bola sv. omša v slovenskom jazyku, ktorú celebroval páter Ondrej s misijnou kázňou na tému LÁSKA. Počas sv. omše si manželia mohli obnoviť manželské sluby. Obnovy manželských sľubov sa zúčastnilo viac ako 20 manželských párov.

 

Po sv. omši bolo požehnanie a rozdávanie "Zázračnej medaily" Panny Márie a požehnanie a odovzdanie putujúcej kaplnky Panny Márie (Združenie Zázračnej Medaily) do prvej rodiny, kde bude celý budúci týždeň, keď poputuje do ďalšej rodiny.

 

Audio záznam homílie sv. omše:

09. Sv.omša pre deti a mládež

09. Sv.omša pre deti a mládež

Video:

Audio záznam homílie sv. omše:

10.Sv.omša v maďarskom jazyku

10. Sv.omša v maďarskom jazyku

Video:

Audio záznam homílie sv. omše:

11. LÁSKA + obnova manž. sľubov

11. LÁSKA + obnova manž. sľubov

Video:

 


9.deň - 25.11.2018 

 

          Dnešná  ranna omša bola venovaná priebehu misií, ich poslaniu a aj dopad na vericich, ktorí sa ich pravidelne zúčastňovali, na ich život, o tom ako si každý nesieme svoj kríž ap. Páter Emil misionárov pozval na budúci rok na obnovu misii a poďakoval im za ich pastoračnú a misijnú prácu počas celých misií. Sv. omšu sme ukončili poklnou pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

 

         Na záver  bol po slávnostnej odpustovej slávnosti požehnaný a uctený nový misijný kríž, pri ktorom misionári udelili slávnostné požehnanie všetkým prítomným veriacim a požehnali aj celú farnosť. 


Audio záznam homílie sv. omše:

12. Záver + posv.misijného kríža

12. Záver + posv.misijného kríža

Video:


FOTOGALÉRIA (klikni na obrázok)

 

Fotogaléria-Misie 2018

 

 

 

přesný čas

Farnosť Mesto

Daruj 2% dane

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

TOPlist